fbpx
Sefid Cleaning Company

Allmänna villkor:

Sefid AB, organisationsnummer 559446-2102, erbjuder hushållsnära tjänster såsom städning, tvättning, strykning, fönsterputs, trädgårdsarbete och flytthjälp. Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Sefid och en fysisk person (“Kunden”) som beställer en eller flera av dessa tjänster från Sefid. Kunden kan göra en beställning genom att antingen underteckna ett uppdragsavtal eller genom att beställa tjänsterna via Sefids hemsida, i Sefids applikation eller per telefon. Avtalet mellan Sefid och Kunden, inklusive dessa allmänna villkor och eventuella bilagor, utgör den överenskommelse som styr villkoren för hur Sefid tillhandahåller tjänsterna till Kunden. I händelse av eventuella motstridigheter mellan dessa allmänna villkor och beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor), ska beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor) ha företräde.

Sefids åtaganden

Sefid åtar sig att utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Tjänsterna ska utföras med noggrannhet och på ett professionellt sätt. Sefids personal ska ha den nödvändiga utbildningen för att utföra Tjänsterna, och Sefid har de tillstånd som krävs för att utföra Tjänsterna baserat på den information Kunden tillhandahåller. Om det finns ett särskilt avtal om att en specifik person ska utföra Tjänsterna kommer Sefid att göra sitt bästa för att tillgodose detta önskemål. Vid sjukdom eller annan frånvaro har Sefid dock rätt att ersätta den angivna personalen med annan kompetent personal.

Kundens åtaganden

Kunden är ansvarig för att Sefid får tillträde till de utrymmen samt tillgång till den utrustning och det material som behövs för att utföra Tjänsterna enligt Avtalet. Detta kan innebära att Kunden tillhandahåller städutrustning (till exempel en lämplig dammsugare med tillbehör), nycklar och portkoder samt ger information om hur Sefid får tillgång till de områden där Tjänsterna ska utföras. Om det är Sefid som ska tillhandahålla utrustning eller material enligt Avtalet, har Sefid rätt att debitera detta separat.

Kunden bör kontinuerligt informera och samråda med Sefids personal om förhållanden som kan påverka utförandet av Tjänsterna. Kunden bör särskilt informera om förekomsten av värdefulla eller ömtåliga föremål och material samt specificera hur dessa föremål och material ska hanteras. Kunden bör även informera om befintliga rörledningar och materialval i bostaden som kan påverka Sefids arbete.

Kunden har ansvaret för att den informationen som lämnas enligt punkt 4.2 hålls aktuell under hela avtalsperioden. Vid Avtalets upphörande ska Kunden hämta upp och kvittera ut nycklar som tidigare lämnats till Sefid på Sefids kontor. Om Kunden inte hämtar ut sina nycklar inom en (1) månad från det att Sefid meddelat Kunden om upphämtning, kommer Sefid att ansvara för att nycklarna förstörs. På Kundens skriftliga begäran kan Sefid skicka tillbaka nycklar till Kunden med rekommenderat brev eller på annat sätt. Återlämnandet sker dock helt på Kundens risk, och Sefid bär inget ansvar i samband med detta. Kunden bör se till att Sefids personal erbjuds en god och säker arbetsmiljö i enlighet med gällande lagar och förordningar vid utförandet av Tjänsterna.

Sefids rätt att neka tjänster

Sefid förbehåller sig rätten att ensidigt vägra att utföra Tjänsterna om det föreligger särskilda skäl. Med särskilda skäl avses bland annat att Kunden eller medlemmar i Kundens hushåll inte uppträder på ett respektfullt sätt gentemot Sefids personal. Det kan även innefatta situationer där den utrustning eller det material som Kunden tillhandahåller inte är lämpliga för ändamålet enligt Tjänsterna. Om Kunden inte kan garantera en god och säker arbetsmiljö för Sefids personal eller om det föreligger omständigheter som Sefid bedömer hindrar möjligheten att utföra Tjänsterna enligt Avtalet, förbehåller sig Sefid rätten att vägra utföra Tjänsterna.

Avbokningar

Kunden har rätt att kostnadsfritt om- eller avboka utförandet av en Tjänst, förutsatt att sådan om- eller avbokning sker minst tre (3) arbetsdagar före den planerade utförandedagen. För Tjänster som omfattas av ett abonnemang sparas det outnyttjade Tjänstetillfället i Kundens timbank för framtida bruk.

Vid ombokning som sker senare än tre (3) arbetsdagar före den planerade utförandedagen debiteras Kunden en fast avgift på 790 kr.

Ångerrätt

Om Avtalet tecknats med Kunden på distans har Kunden ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Kunden har rätt att frånträda Avtalet inom fjorton (14) dagar från Avtalets ingående.

Om Kunden utövar ångerrätten har Sefid rätt till en proportionell andel av det avtalade priset för de Tjänster som utförts fram till dess att Kunden meddelar utövandet av ångerrätten. För att utöva ångerrätten ska Kunden informera Sefid om detta via e-post till [email protected].

Priser

Priser och eventuella avgifter för Tjänsterna framgår av Avtalet eller, om inget särskilt pris avtalats, av Sefids aktuella prislista. Samtliga priser anges inklusive mervärdesskatt och utan eventuellt RUT-avdrag. Sefid förbehåller sig rätten att debitera Kunden en serviceavgift som motsvarar Sefids kostnader för städmedel, material och utrustning samt RUT-administration.

Sefid förbehåller sig även rätten att göra justeringar av avtalade priser baserat på utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), lönejusteringar för anställda, förändringar i Sefids kostnadsbas, lagar, myndighetsbeslut, skatter, tullar eller andra offentliga pålagor samt liknande omständigheter som påverkar priset för Tjänsterna. Prisjusteringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg. Om Kunden inte accepterar en prisjustering har Kunden rätt att inom två (2) veckor från mottagandet av Sefids meddelande om prisjustering säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

Vid eventuell utökning av Tjänsternas omfattning under avtalsperioden eller om Sefid tvingas vidta oförutsedda åtgärder för att fullgöra sina åtaganden, har Sefid rätt att debitera Kunden för utfört merarbete. Fasta priser som anges i den medföljande offerten är baserade på normalstädning enligt branschstandarden vid tidpunkten för avtalsslutet. Om uppdraget, efter påbörjat arbete, visar sig vara mer omfattande än vad som kan anses vara normalstädning enligt branschstandarden, förbehåller sig Sefid rätten att göra nödvändiga prisjusteringar. Kunden kommer att informeras om eventuella prisjusteringar innan påbörjat arbete. Kunden har rätt att godkänna eller avböja föreslagna prisjusteringar inom skälig tid från mottagandet av meddelandet. 

Försäkring

Sefid ska under avtalsperioden ha en ansvarsförsäkring som är lämplig i förhållande till de Tjänster som omfattas av Avtalet. Försäkringen täcker skador som kan uppkomma i samband med utförandet av Tjänsterna. Det är av yttersta vikt för Sefid att ha en tillräcklig försäkring för att säkerställa skydd för både kunder och personal. Det är dock viktigt att notera att Sefids försäkring inte omfattar skador som orsakas av Kunden.

Kunden rekommenderas starkt att under avtalsperioden ha en hemförsäkring som täcker de utrymmen där Tjänsterna ska utföras. Kunden bör säkerställa att deras hemförsäkring är tillräcklig för att täcka eventuella skador på egendom eller andra olyckshändelser som kan uppstå under Tjänsternas utförande. Att ha en giltig hemförsäkring är ett viktigt steg för att säkerställa både kundens och Sefids trygghet och säkerhet under avtalsperioden.

Garanti på tjänsten 

Om Sefid inte utför en Tjänst och det inte beror på omständigheter som kan hänföras till Kunden, ska Kunden inte debiteras för den aktuella Tjänsten. Vid fel eller brist i Sefids utförande av en Tjänst ska Sefid ges möjlighet att åtgärda felet/bristen. Om felet/bristen inte kan åtgärdas eller om det kvarstår efter Sefids försök till rättelse, har Kunden rätt till prisavdrag. Kunden har dock inte rätt till prisavdrag om Kunden inte har gett Sefid möjlighet att försöka åtgärda felet.

Ersättning för skador på egendom som uppstår vid Sefids utförande av en Tjänst utgår endast om Kunden kan visa att Sefid orsakat den påstådda skadan. Kunden ska reklamera fel eller brist avseende en utförd Tjänst till Sefid inom skälig tid från det att Kunden märkt, eller borde ha märkt, felet/bristen. Om Kunden önskar reklamera en Tjänst ska Sefid underrättas om detta via e-post till: [email protected]. Kunden ska använda det av Sefid tillhandahållna formuläret eller följa andra instruktioner från Sefid för reklamation och tillhandahålla det underlag (t.ex. bilder och information) som efterfrågas i formuläret.

Ansvars begränsning 

Sefid ansvarar endast för direkta skador som åsamkas Kunden som en direkt följd av fel eller brist i Sefids utförande av Tjänsterna. Sefid ansvarar således inte för indirekta skador såsom exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning eller annan indirekt skada eller följdskada.

Sefids totala ansvar för skador som uppstår under Avtalet ska för varje kalenderår vara begränsat till ett maximalt belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Ansvarsbegränsningen gäller inte för skador som uppstår i form av personskador eller om grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger på Sefids sida eller annars följer av tvingande lag.

Sefid ersätter inte skador som uppkommit på grund av (i) att Kunden uppgivit felaktig eller underlåtit att uppge information om särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål enligt punkten 4.2 ovan, eller (ii) att lös och fasta inventarier hos Kunden inte är korrekt monterade. Sefid ersätter inte heller förslitningsskador på fast och lös egendom såsom inventarier, golv och fönster som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av Tjänsterna.

Om Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse varit medvållande till den skada som uppstått, ska Sefrids ansvar jämkas i förhållande till omfattningen av Kundens medvållande.

Dina personuppgifter:

Vi samlar in information från dig när du besöker vår hemsida, bokar/beställer våra tjänster eller när du för andra syften kontaktar SEFID. SEFID är personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Information som vi behandlar består av:

 • Namn och personnummer eller organisationsnummer
 • Adress
 • Bostadsinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Telefonnummer
 • E-mail adress
 • IP nummer
 • Information om de tjänster du har varit intresserad
 • Uppgifter om dina beställningar/genomförda köp
 • Annan uppgift som krävs för att vi ska kunna genomföra våra tjänster enligt avtal

Vi samlar in personuppgifter för att:

 • Hantera din beställning/uppdrag och fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som genomförande av tjänst, fakturering eller eventuell reklamation.
 • För att kunna skapa en fungerande kundservice, för att besvara dina frågor.
 • Förhindra missbruk och bedrägerier.
 • För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • För att kunna marknadsföra oss till dig.

Rättsliga grunder:

Köpet registreras efter att du har godkänt den. Vi behöver personuppgifter för att vi ska kunna därefter uppfylla våra förpliktelser gentemot dig i enlighet med avtalet. Om informationen inte lämnas kan köpet nekas då detta kan förhindra oss från att fullgöra avtalet. I samband med genomförande av köpet samtycker att vi på SEFID hanterar dina personuppgifter med syfte att utföra uppdraget. Vi hanterar dina personuppgifter för att uppfylla avtalet med dig. Vi behandlar även uppgifter om dig som kund såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, samt ditt intresse av våra erbjudande för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

Det kan förekomma att få information om dig från en tredje part. Dessa uppgifter består av adressuppgifter, uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag och uppgifter om RUT-avdrag.

Begäran om registerutdrag

Du har alltid rätt att begära information om de personuppgifter som finns om dig hos SEFID. Du kan alltid begära att dina uppgifter rättas om du upptäcker att de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Dina uppgifter sparas endast så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. SEFID kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SEFID:s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Du kan även begära radering av dina uppgifter med detta sker inte om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Utlämnande till tredje part:

Vi säljer, handlar eller på annat sätt överför inte dina personuppgifter till utomstående parter. Det bör påpekas att detta inte inkluderar betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Ifall de är nödvändig så delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden. Dessa företag behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det sker endast för att möjliggöra leveransen av den bästa möjliga tjänsten för dig. Vi utför kontinuerligt kontroll av dessa företag för att säkerställa våra kunders

Informationsskydd

Dina uppgifter är säkra hos oss. Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att säkerställa din säkerhet. Dina uppgifter registreras i ett system med avancerade krypteringsmetoder. Det är endast medarbetare med rätt behörighet som får tillgång till dina uppgifter.

Kontakta oss för mer info!